Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Komórki satelitarne u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym - systematyczny przegląd piśmiennictwa


Satellite cells in patients with cerebral palsy - a systematic literature review
Oddział Fizjoterapii, Wydział Medyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
* Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa

https://doi.org/10.20966/chn.2020.59.469
Neurol Dziec 2020; 29, 59: 51-56
Full text PDF Komórki satelitarne u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym -
systematyczny przeglądSTRESZCZENIE
Wstęp. Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) jest zaburzeniem neurologicznym spowodowanym niepostępującym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego (OUN) w okresie okołoporodowym lub niemowlęcym. Uszkodzenie OUN nie ma charakteru progresywnego, natomiast powoduje postępujące zmiany zarówno w kontroli nerwowej mięśni, jak i w ich strukturze. Częstym powikłaniem tej niepogłębiającej się patologii OUN są przykurcze mięśniowe. Jedną z teorii wyjaśniającą powstawanie przykurczy jest ograniczona liczba komórek satelitarnych. Są to komórki macierzyste mięśni, odpowiadające za ich wzrost, rozwój i regenerację po urazie. Udowodniono, że u pacjentów z MPD w mięśniu przykurczonym jest o 60-70% mniej komórek satelitarnych niż w mięśniu osób zdrowych. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie na podstawie systematycznego przeglądu piśmiennictwa zagadnienia dotyczącego komórek satelitarnych w grupie pacjentów z MPD.
Materiał i metody. Przegląd piśmiennictwa został przeprowadzony zgodnie z rekomendacjami PRISMA Statement. Przeszukano medyczną bazę danych MEDLINE/PubMed z wykorzystaniem słów kluczowych: "komórki satelitarne" (ang. satellite cells) w połączeniu z "mózgowe porażenie dziecięce" (ang. cerebral palsy).
Wyniki. W latach 2013-2021 zidentyfikowano 10 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania, z tego 3 zakwalifikowano do szczegółowej analizy. Zanotowano znacznie mniejszą liczbę komórek satelitarnych w mięśniach, zmniejszoną liczbę włókien mięśniowych w obszarze dla każdej komórki satelitarnej, mniejszą łączną liczbę włókien mięśniowych, obniżenie szybkości tworzenia miotubuli u pacjentów z MPD w porównaniu do mięśni osób zdrowych.
Wnioski. Planując proces leczenia i rehabilitacji, zespoły terapeutyczne powinny brać pod uwagę zredukowaną zawartość komórek satelitarnych w mięśniach pacjentów z MPD.


Słowa kluczowe: mózgowe porażenie dziecięce, komórki satelitarne, przykurcze


ABSTRACT
Introduction. Cerebral Palsy (CP) is a neurological disorder caused by non-progressive damage to the central nervous system CNS in the perinatal or infantile period. The damage of the CNS causes progressive changes in the nervous control of the muscles and their structure. One theory of contracture development is satellite cells (SC) deficiency. SCs are muscle stem cells responsible for their growth, development and regeneration after an injury. The aim of this study is to present, based on a systematic review of the literature, the issue of SCs in a group of patients with CP.
Material and methods. The systematic literature review was carried out according to PRISMA statement recommendations. MEDLINE/PubMed database was review using the key phrases: ‘satellite cells’ and ‘cerebral palsy’.
Results. Between 2013 and 2021, 10 publications were identified, of which 3 were selected for detailed analysis. Significantly lower number of SCs was observed, also a reduced number of muscle fibers in the region for each SC, a smaller total number of muscle fibers, a reduction in the rate of fusion and myotubule formation in patients with CP.
Conclusions. When planning a treatment and rehabilitation process, medical teams should take into account the reduced number of muscle SCs in patients with CP.


Key words: cortisol, autism spectrum disorder, children.


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Rosenbaum P., Paneth N., Leviton A., et al.: A report: the definition and classification of cerebral palsy April 2006. Dev Med Child Neurol Suppl. 2007; 109: 8-14.
[2] 
Graham HK., Rosenbaum P., Paneth N., et al.: Cerebral palsy. Nat Rev Dis Primers. 2016; 2: 15082.
[3] 
Mathewson MA., Lieber RL.: Pathophysiology of muscle contractures in cerebral palsy. Phys Med Rehabil Clin N Am. 2015; 26: 57-67.
[4] 
Domenighetti AA., Mathewson MA., Pichika R., et al.: Loss of myogenic potential and fusion capacity of muscle stem cells isolated from contractured muscle in children with cerebral palsy. Am J Physiol Cell Physiol. 2018; 315(2): C247-C257.
[5] 
Badawi N., Mcintyre S., Hunt RW.: Perinatal care with a view to preventing cerebral palsy. Dev Med Child Neurol. 2021; 63: 156-161.
[6] 
Tisha AL., Armstrong AA., Wagoner Johnson A., et al.: Skeletal Muscle Adaptations and Passive Muscle Stiffness in Cerebral Palsy: A Literature Review and Conceptual Model. J Appl Biomech. 2018: 1-37.
[7] 
Lieber RL., Fridén J.: Muscle contracture and passive mechanics in cerebral palsy. J Appl Physiol (1985). 2019; 126: 1492-1501.
[8] 
Dayanidhi S., Lieber RL.: Skeletal muscle satellite cells: mediators of muscle growth during development and implications for developmental disorders. Muscle Nerve. 2014; 50: 723-732.
[9] 
Liberati A., Altman DG., Tetzlaff J., et al.: The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate healthcare interventions: explanation and elaboration. BMJ. 2009; 339: b2700.
[10] 
Dayanidhi S., Dykstra PB., Lyubasyuk V., et al.: Reduced satellite cell number in situ in muscular contractures from children with cerebral palsy. J Orthop Res. 2015; 33: 1039-1045.
[11] 
Smith LR., Chambers HG., Lieber RL.: Reduced satellite cell population may lead to contractures in children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol. 2013; 55: 264-270.
[12] 
Relaix F., Zammit PS.: Satellite cells are essential for skeletal muscle regeneration: the cell on the edge returns centre stage. Development. 2012; 139: 2845-56. Adres do korespondencji: Jakub S. Gąsior, jgasior@wum.edu.pl, 793-199-222, Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
[13] 
Snijders T., Nederveen JP., McKay BR., et al.: Satellite cells in human skeletal muscle plasticity. Front Physiol. 2015; 6: 283.
[14] 
Forcina L., Miano C., Pelosi L., et al.: An Overview about the Biology of Skeletal Muscle Satellite Cells. Curr Genomics. 2019; 20: 24-37.
[15] 
Dayanidhi S., Kinney MC., Dykstra PB., et al.: Does a Reduced Number of Muscle Stem Cells Impair the Addition of Sarcomeres and Recovery from a Skeletal Muscle Contracture? A Transgenic Mouse Model. Clin Orthop Relat Res. 2020; 478: 886-899.
[16] 
Novak I., Morgan C., Fahey M., et al.: State of the Evidence Traffic Lights 2019: Systematic Review of Interventions for Preventing and Treating Children with Cerebral Palsy. Curr Neurol Neurosci Rep. 2020; 20: 3.
[17] 
Kalkman BM., Bar-On L., O’Brien TD., et al.: Stretching Interventions in Children With Cerebral Palsy: Why Are They Ineffective in Improving Muscle Function and How Can We Better Their Outcome? Front Physiol. 2020; 11: 131.
[18] 
Paszko-Pataj G., Sienkiewicz D., Okurowska-Zawada B., et al.: Granulocyte colony-stimulating factor potential use in the treatment of children with cerebral palsy. Prog Health Sci. 2017; 7: 187-192.
[19] 
Howard JJ., Herzog W.: Skeletal Muscle in Cerebral Palsy: From Belly to Myofibril. Front Neurol. 2021; 12: 620852.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Popłonyk A
Articles by:Sajecka Z
Articles by:Siejka D
Articles by:Szymańska DK
Articles by:Tekień E
Articles by:Ostrzyżek-Przeździecka K
Articles by:Gąsior JS

PubMed
Articles by:Popłonyk A
Articles by:Sajecka Z
Articles by:Siejka D
Articles by:Szymańska DK
Articles by:Tekień E
Articles by:Ostrzyżek-Przeździecka K
Articles by:Gąsior JS


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych