Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Napady padaczkowe i padaczka w udarach niedokrwiennych mózgu u dzieci


Epileptic seizures and epilepsy in ischemic stroke in children
Klinika Neurologii Rozwojowej Katedry Neurologii Akademii Medycznej w Gdańsku
Kierownik Katedry: dr hab. n. med. W. Nyka


Neurol Dziec 2007; 16, 31: 23-28
Full text PDF Napady padaczkowe i padaczka w udarach niedokrwiennych mózgu u dzieciSTRESZCZENIE
Wstęp: Jednym z następstw przebytego udaru niedokrwiennego mózgu jest padaczka. W pracy analizowano jej wystąpienie w zależności od wieku dziecka w chwili zachorowania, etiologii udaru, lokalizacji ogniska niedokrwiennego oraz czasu wystąpienia pierwszych napadów. Materiał i metody: Analizie poddano 41 dzieci z przebytym udarem niedokrwiennym mózgu, hospitalizowanych w Klinice Neurologii Rozwojowej AM w Gdańsku w latach 1990–2005. Badania katamnestyczne przeprowadzono u wszystkich pacjentów w okresie od roku do14 lat od ostrego zachorowania. W wywiadzie uwzględniono typ napadów, częstość ich występowania, stosowane leki p/padaczkowe. Dokonano analizy zapisów badań elektroencefalograficznych (EEG). Oceniano stan kliniczny oraz rozwój psychiczny pacjentów. Wyniki: Padaczkę rozpoznano u 6 dzieci (14,6%). Było wśród nich pięciu chłopców i jedna dziewczynka (średnia wieku 8,3 lat). Czas występowania pierwszych napadów od ostrego zachorowania wahał się od 1 do 10 miesięcy. Omówienie: Zbyt mała liczba pacjentów nie pozwala na wyciągnięcie pewnych wniosków. Pomimo postępu, jaki dokonał się w ostatnich latach w diagnostyce udarów mózgu, właściwego leczenia, ich następstwa utrudniają prawidłowe funkcjonowanie dziecka w społeczeństwie. Padaczka nadal stanowi takie zagrożenie, szczególnie po udarach o ciężkim przebiegu.

Słowa kluczowe: napady padaczkowe, padaczka, udar niedokrwienny, dzieci


ABSTRACT
Introduction: Epilepsy is one of the consequences of brain ischemic stroke. The analysis of appearance of epilepsy in association with age of a child at the onset of the disease, etiology of stroke, localization of ischemic focus and the beginning of the first attacks has been provided. Material and methods: The group analyzed in this study included 41 children diagnosed with ischemic stroke, who were treated in the Department of Developmental Neurology of Medical University of Gdansk within years 1990–2005. The catamnesis has been provided in all patients between one year to 14 years from the acute onset of the disease. The type of seizures, their frequency, antyepileptic treatment, EEG recordings have been analyzed. The physical and psychological state of patients were taken into consideration. Results: Epilepsy was diagnosed in 6 children (14.6%) – 5 boys and 1 girl, the mean age – 8.3 years old. The first seizures appeared from 1 to 10 months after the acute onset of the disease. Conclusions: It is too small group of patients to make the definite conclusions. Despite the last advancement in the diagnosis of strokes and their proper treatment, their consequences still make functioning of child in the society much more difficult. Epilepsy still remains the danger, especially in patients with severe strokes.

Key words: epileptic seizures, epilepsy, ischemic stroke, children


Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Pilarska E
Articles by:Lemka M

PubMed
Articles by:Pilarska E
Articles by:Lemka M


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych