Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Zespół Westa sprzężony z chromosomem X


X-Linked West syndrome
1Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży
Kierownik: doc dr hab.med.E.Szczepanik

2Zakład Genetyki Medycznej
Kierownik prof. dr hab n.med.T.Mazurczak
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
Dyrektor: dr S. Janus


Neurol Dziec 2007; 16, 31: 29-34
Full text PDF Zespół Westa sprzężony z chromosomem XSTRESZCZENIE
Wprowadzenie: Zespół Westa jest związanym z wiekiem zespołem padaczkowym cechującym się współwystępowaniem napadów zgięciowych i hypsarytmii w zapisie EEG oraz towarzyszącym opóźnieniem w rozwoju psychomotorycznym. Ze względu na etiologię dzielony jest na przypadki objawowe oraz skrytopochodne. Podejrzewa się, że za część przypadków skrytopochodnego zespołu Westa może być odpowiedzialna mutacja w genie ARX. Cel pracy: Celem przeprowadzonych badań była analiza molekularna w grupie chłopców ze skrytopochodną postacią zespołu Westa. Materiał: Badaniem objęto 6 chłopców hospitalizowanych w Klinice Neurologii w latach 2005–2006. Wyniki: U żadnego chorego nie wykryto obecności mutacji w genie ARX . Wnioski: W przedstawionej pracy autorzy omawiają wyniki badań w kontekście wskazań do diagnostyki molekularnej w świetle ostatnich odkryć genetyki.

Słowa kluczowe: napady zgięciowe, gen ARX


ABSTRACT
Introduction: West syndrome is an age-specific epilepsy syndrome characterized by infantile spasms, arrest of psychomotor development, and hypsarrhythmia on EEG. It has been divided into subgroups with known (symptomatic) or unknown (cryptogenic) etiology. It is suspected that mutations of ARX gene also cause sporadic cryptogenic West syndrome. Objective: The aim of the study was molecular study in boys with cryptogenic West syndrome. Material: Six boys who were admitted in Departent of Child Neurology over two years (2005–2006) with cryptgenic West syndrome were included. Results: No mutation was found in all patients. Conclusions: In this study we try attempted to characterize West syndrome with a special attention paid to the recent discoveries of molecular genetics.

Key words: infantile spasms, ARX gene


Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Szczepanik E
Articles by:Mazurczak T
Articles by:Hoffman-Zacharska D
Articles by:Nawara M

PubMed
Articles by:Szczepanik E
Articles by:Mazurczak T
Articles by:Hoffman-Zacharska D
Articles by:Nawara M


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych