Vol. 29/2020 Issue 59
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Różnice czynników prowokujących napady migrenowe u dzieci, młodzieży i dorosłych


Differences of precipitating factors of migraine attacks in children, adolescents and adults


Neurol Dziec 2003; 12, 23: 15-20STRESZCZENIE
Wstęp: Celem badania jest porównanie częstości występowania, liczby i rodzaju czynników prowokujących napady migrenowe u dzieci, młodzieży i dorosłych. Materiał i metody: Materiał stanowiło 160 chorych na migrenę hospitalizowanych w Klinice Neurologii Dziecięcej lub dorosłych leczonych w Poradni Bólów Głowy. Badanie wykonano opierając się na danych z wywiadu będących odpowiedzią na zagadnienia zawarte w ankiecie. Wyniki: Co najmniej 1 czynnik prowokujący napad migreny ustalono u 44,2% dzieci, 50,6% u młodzieży (10-18 r.ż.) i u 95,5% dorosłych. Średnia liczba czynników była znamiennie wyższa u dorosłych niż u dzieci (p < 0,001) oraz u dorosłych w porównaniu do młodzieży (p < 0,05). Stwierdzono dodatnią korelację liczby czynników z długością trwania migreny (p < 0,01) i liczbą napadów migrenowych (p < 0,001). Odmienności rodzaju czynników w poszczególnych okresach dotyczą działania emocji i stresu, hałasu, wysiłku . zycznego, przedłużonego snu i zmian pogody. Eliminacja czynników prowokujących była skuteczna u połowy chorych z migreną w całej badanej grupie oraz u 1/3 w grupie dzieci. Wnioski: Liczba czynników prowokujących napady migrenowe wzrasta wraz z wiekiem i ciężkością przebiegu migreny. Eliminacja ich jest skuteczna u znacznego odsetka chorych na migrenę, w tym również u dzieci.

Słowa kluczowe: migrena, czynniki prowokujące, dzieci, młodzież, dorośli


ABSTRACT
Introduction: The aim of the study is the comparison of the frequency, number and the type of provoking or precipitating factors of the migraine attacks in children, adolescents and adults. Material and methods: The material consisted of 160 subjects suffering from migraine, who were hospitalized in the Department of Child Neurology or treated in the Headache Clinic. The study was performed on the basis of the anamnesis, included in answers to the questionaire. The statistical analysis acc. to Fisher exact test, and the correlation (Pearson's r) was performed. Results: At least one precipitating factor of migraine attacks was established in 44.2% of children, 50.6% adolescents (10-18 years of life) and in 95.5% adults. Average number of precipitating factors was signi. cantly higher in adults than in children (p < 0.001) and adults in comparison to adolescents (p < 0.05). Positive correlation between the number of provoking factors and the time of migraine duration (p < 0.01) and the number of migraine attacks (p < 0.001) was found. The dissimilarity of the type of provoking factors in separate periods of age referred to the in. uence of stress, agitation, noise, physical activities, fatigue, prolonged sleep and changes of the weather. The elimination of provoking factors was ef. cient in one half of the subjects with migraine and in one third of the children's group. Conclusions: The number of precipitating factors of migraine attacks increases with age and severity of migraine course. Their elimination is ef. cient in high percentage of patients suffering from migraine also in children.

Key words: migraine, precipitating factors, children, adolescents, adults


Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Wendorff J
Articles by:Pełka RA
Articles by:Durko A

PubMed
Articles by:Wendorff J
Articles by:Pełka RA
Articles by:Durko A


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych