Vol. 29/2020 Issue 59
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Wyniki badania jakości życia dzieci z padaczką


Results of the study of the quality of life in children with epilepsy


Neurol Dziec 2003; 12, 23: 21-28STRESZCZENIE
Wstęp: Jakość życia pacjentów z chorobami przewlekłymi wiąże się z subiektywnymi odczuciami odnoszącymi się do ich pozycji w społeczeństwie i najbliższym otoczeniu. Cel: Celem pracy było badanie jakości życia dzieci z padaczką pozostających pod opieką Kliniki Neurologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Białymstoku. Materiał i metody: Badaniem objęto 187 dzieci z padaczką w wieku szkolnym (8-19 lat). Dane uzyskano na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród rodziców. Za wskaźniki jakości życia przyjęto: akceptację choroby przez rodziców, dzieci i rówieśników oraz jej wpływ na codzienne życie rodziny. Wyniki: Wykazano, że ponad 82% rodziców, 69% dzieci i 72% rówieśników akceptuje chorobę dziecka. Stwierdzono istotne statystycznie korelacje między przyjętymi wskaźnikami jakości życia i czynnikami psychospołecznymi: akceptacją choroby przez rodziców, dziecko, rówieśników, dobrymi wynikami w nauce, dodatkowymi zainteresowaniami dziecka, zadowoleniem z leczenia, pogłębianiem wiedzy o padaczce i obecnością padaczki w rodzinie. Nie wykazano istotnych statystycznie zależności między wskaźnikami jakości życia i klinicznym przebiegiem choroby. Dyskusja: Otrzymane wyniki wskazują, że większość rodziców i dzieci z padaczką akceptuje chorobę. Jakość życia dzieci z padaczką w naszym badaniu okazała się lepsza w porównaniu z dostępnymi z piśmiennictwa wynikami badań nad jakością życia osób dorosłych z padaczką i zbliżona do jakości życia dzieci z innymi chorobami przewlekłymi.

Słowa kluczowe: padaczka, dzieci, jakość życia, akceptacja choroby


ABSTRACT
Introduction: The quality of life of patients with chronic diseases is connected with their subjective feelings in relation to the social standing and the position in the nearest surrounding. Objective: The aim of the study was the evaluation of the quality of life of epileptic children, who are under the medical attention of Department of Pediatric Neurology Medical Academy in Białystok. Material and methods: 187 children in school age, from 8 to 19 years, were included in the study. The data for analysis were collected from the interview with the parents. Acceptation of children's epilepsy by parents, children, school-fellows and its in. uence on every-day life of the family, were taken as indicators of the quality of life. Results: It was shown that more than 82% of parents, 69% of children and 72% of colleagues accept epilepsy. The signi. cant correlations between indicators of the quality of life and psychosocial factors such as acceptation of disease by parents, children and school-fellows, satisfactory results in learning, additional interests, satisfaction from treatment, increased knowledge about epilepsy, epilepsy in the family, were shown. None of the signi. cant correlations between the indicators of quality of life and course of disease were found. Discussion: The results of our study revealed that the quality of epileptic children's life is better than it is stated in literature in reference to the quality of life of adults with epilepsy. Moreover, the quality of life of epileptic children is similar to that of children who suffer from other chronic diseases.

Key words: epilepsy, children, quality of life, acceptation of disease


Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Artemowicz B
Articles by:Otapowicz D
Articles by:Sobaniec W
Articles by:Zabielska L
Articles by:Łojko K
Articles by:Trzeciak M

PubMed
Articles by:Artemowicz B
Articles by:Otapowicz D
Articles by:Sobaniec W
Articles by:Zabielska L
Articles by:Łojko K
Articles by:Trzeciak M


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych