Vol. 29/2020 Issue 59
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Skuteczność toksyny botulinowej typu A w terapii dynamicznego przykurczu mięśnia trójgłowego łydki u małych i starszych dzieci z porażeniem mózgowym


The effect of botulinum toxin A in the treatment of dynamic contracture of the triceps surae muscle in small and older children with cerebral palsy


Neurol Dziec 2003; 12, 23: 29-40STRESZCZENIE
Cel pracy: Porównanie skuteczności preparatu toksyny botulinowej typu A (TB-A) w leczeniu dynamicznego końskostopia (DK) u dzieci z porażeniem mózgowym (mpdz.) w zależności od wieku. Materiał: Analizą objęto 44 dzieci z mpdz. w wieku od 2 do 12 lat, leczonych TB-A z powodu dynamicznego przykurczu mięśnia trójgłowego łydki opornego na dotychczasowe postępowanie zachowawcze. Dzieci podzielono na dwie grupy: młodszą w wieku od 2 do 5 r.ż. - 24 dzieci i starszą w wieku 5 > 12 lat - 20 dzieci. Iniekcje TB-A (Dysport) podano do 62 mięśni brzuchatych i do 6 brzuchatych i płaszczkowatych łydki. Skuteczność terapii oceniano w zależności od wieku dzieci, zmian parametrów dynamicznej pozycji stopy (DPS) oraz kąta biernego unoszenia stopy przy zgiętym (BUS/KZ) i wyprostowanym stawie kolanowym (BUS/KP). Badania prowadzono przed i w 2, 6 i 12 tygodniu po podaniu leku. Wyniki: Uzyskano dobry efekt terapeutyczny, tj. ustąpienie lub złagodzenie nieprawidłowych parametrów dynamicznej pozycji stopy, które utrzymywały się przez okres 3 miesięcy w 68% stawów u dzieci z grupy młodszej i w 59% stawów z grupy starszej. W 2 i 6 tygodniu leczenia poprawa parametrów DPS i kąta BUS/KP była znamiennie większa u dzieci z grupy młodszej. W 12 tygodniu leczenia różnice pomiędzy wynikami obu grup wiekowych okazały się nieznamienne. Pomimo znamiennej poprawy wyniki oceny kąta BUS/KZ i BUS/KP u dzieci starszych pozostały niższe w porównaniu z wynikami u dzieci młodszych. U dzieci z grupy starszej obserwowano znaczną przewagę elementów biomechanicznych nad neurogennymi, zwłaszcza w obrębie mięśni brzuchatych łydki

Słowa kluczowe: toksyna botulinowa typu A, porażenie mózgowe, dynamiczne końskostopie


ABSTRACT
Objective: To compare the effects of botulinum toxin A (TBX-A) in treatment of dynamic contracture depending on the age of children with cerebral palsy. Material and methods: 44 children with cerebral palsy were treated with TBX-A for the reason of dynamic contracture of triceps surae muscle that had not responded to previous conservative treatment. The children were divided into two groups: younger, aged from 2 to 5 years - 24 children and older, aged from 5 to 12 years of age - 20 children. TBX-A (Dysport) was injected to 62 gastrocnemius and to 6 gastro-soleus muscles. Treatment effectiveness was assessed depending on the age of children, changes in dynamic foot position (DFP) and in the angle of passive foot dorsi. exion with the knee . exed (PFD/KF) and extended (PFD/KE). Evaluations were made at entry and at 2, 6, 12 weeks after injection. Results: The analysis showed a good therapeutic effect in terms of signi. cant suppression or abolition of abnormal parameters of DFP that lasted up to 3 months in 68% of ankle joints in the younger and 59% of joints in the older children (p < 0.05). At the second and sixth week postinjection time the scores of DFP parameters and PFD/KE angle were signi. cantly higher in the younger group of children. At twelfth week no difference between the scores of two groups was found. Despite the signi. cant improvement the PFD/KF and PFD/KE scores remained lower in older children as compared to the younger ones (p < 0.05). A signi. cant predominance of biomechanical over neurogenic elements was observed especially in gastrocnemius muscles of the older children.

Key words: botulinum toxin type A, cerebral palsy, dynamic equinus


Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Kalinowski Z

PubMed
Articles by:Kalinowski Z


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych