Vol. 29/2020 Issue 58
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Genetyczne podłoże zespołu Retta - gen MECP2


Genetic background of Rett syndrome


Neurol Dziec 2001; 10, 19: 6-0STRESZCZENIE
Od października 1999 r. wiadomo, że mutacje genu MECP2 (METHYL-CpG- BINDING PROTEIN 2, OMIM 300005) mogą być odpowiedzialne za występowanie zespołu Retta (RTT OMIM 312750). Lokalizacja genu na chromosomie X w Xq28 wpływa na odmienny przebieg choroby w zależności od płci. Chłopcy umierają już w ciągu życia płodowego lub wkrótce po urodzeniu. Dziewczynki żyją długo, dysponując obydwoma chromosomami X, na których nieuszkodzony gen może zachowywać swą funkcję i z różną częstością podlegać mechanizmowi lyonizacji, czyli inaktywacji danego chromosomu X. Zespół Retta jest więc schorzeniem o podłożu genetycznym dziedziczącym się w sposób dominujący sprzężony z chromosomem X. Odkrycie genu otworzyło możliwości badań diagnostycznych potwierdzających kliniczną diagnozę z. Retta, zarówno w jej formach klasycznych, jak i wariantach, określenia sposobu dziedziczenia, możliwości wykrywania nosicielstwa oraz poznania mechanizmu powstania i rozwoju schorzenia, a w przyszłości opracowania bardziej skutecznej terapii. Charakter dziedziczny choroby może budzić lęk o przekazywanie jej z pokolenia na pokolenie w rodzinie. Okazuje się, że większość przypadków, bo 99,5%, choroba występuje sporadycznie na skutek mutacji de novo. Rodzinne przypadki są bardzo rzadkie i związane zazwyczaj z mozaiką germinalną lub występowaniem selektywnej inaktywacji chromosomu X ze zmutowanym genem MECP2. Poznano jak dotąd około 50 różnych mutacji i zaobserwowano częściowo relację pomiędzy rodzajem mutacji i miejscem uszkodzenia w obrębie poszczególnych domen genu, a przebiegiem z. Retta. Białko MeCP2 zawiera dwie ważne domeny MBD (methyl-binding domain) i TRD (transcription repression domain). MeCP2 wiąże zmetylowane dwunukleotydy CpG i formuje kompleks z deacetylazą histonową. Deacetylacja histonów powoduje represję transkrypcji przez zmianę struktury chromatyny. Białko MeCP2 jest regulatorem transkrypcji, wpływa zatem na ekspresję innych genów, niezmutowanych, czyli oddziałuje na ekspresję w sposób epigenetyczny. Ten mechanizm powinien być uwzględniony w rozpatrywaniu form terapii, zwłaszcza w przedobjawowym stadium choroby. Dalsze badania molekularne powinny wyjaśnić, które geny podlegają regulacji przez MeCP2 i jaka jest ich rola w powstawaniu poszczególnych zaburzeń klinicznych w RTT, szczególnie dotyczących mózgu. W ten sposób otworzy się szansa pomocy cierpiącym.

Słowa kluczowe: zespół Retta, gen MECP2.


ABSTRACT
Since October 1999 it has been known that gene MECP2 (METHYL-CpG-BIND- ING PROTEIN 2, OMIM 300005) mutations arę responsible for Rett syndrome (RTT OMIM 312750). Locus geni on X chromosome at Xq28 influences sex dependent clinical route. 72 Alina T. Midro Boys die in utero or soon after birth. Girls can survive as they have two X chromosomes with one undamaged functional active gene being subjectto lyonisation or inactivation ofXchro- mosome with different frequency. RTT is a genetic entity with dominant X-linked inheritance. Discovery of gene responsible for disease opened the possibilities of verification of clinical diagnosis, dassifications of the way of inheritance, identification of carrier's member in ped- igree, recognition of pathogenetic mechanism and development of morę effective future therapy. Inherited character of RTT entity creates a question for families if RTT may be trans- ferred from generation to generation. Nów it is clear that most cases (99,5%) arę sporadic ones due to de novo mutation. Familial cases arę very rare and connected with germ linę mosaicism or skewed inactivation of chromosome X. About 50 different mutations arę de- tected so far. Phenotype variability in Rett syndrome is partially dependent on the kind of MECP2 mutations as well as their localizations inside the gene. Protein MeCP2 consists of two essential domains MBD (methyl-binding domain) and TRD (transcription repression domain) and selectiyely binds CpG dinucleotides in the human genome. Ił mediates tran- scriptional repression and histone deacetylation. It is suggested that the abnormal epige- netic regulation affects an expression of genes that arę themselves not mutated. This mech- anism should be considered in the development of future therapeutic interventions especial- ly during presymptomatic stadium of disease. Further molecular studies should explain whose genes arę regulated by MeCP2 and what is their function in the origin of particular clinical features in RTT. This way opens a chance to hełp suffering people.

Key words: Rett syndrome, gene MECP2.


Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Midro AT

PubMed
Articles by:Midro AT


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych